Latest
Events

Events

23 Apr
23. Apr. 2023 - 18. Jun. 2023
Führung
Zwischen den Zeilen. Menschen in den Welten.
03 Apr
03. Apr. 2023 | 16:15 - 18:15
Veranstaltung - CAGS
DZHW-LCSS research colloquium on 03.04.2023
19 Mar
19. Mar. 2023 - 01. Sep. 2023
Foto-Ausstellung
HannoverKolonial - erinnert? vergessen? kritisiert?
29 Jun
01 Jun
01. Jun. 2022 - 18. Jun. 2022
Veranstaltung - CAGS
Research colloquium on the conference "Dealing With Violence"